Algemene Leden Vergadering KBO Best met na afloop gezellige bijeenkomst

Woensdag 22 april 2020 in Prinsenhof: aanvang: 14.00 uur

U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur.
Voor aanvang van de jaarvergadering liggen bij de ingang van de grote zaal van Prinsenhof zowel het financieel – als jaarverslag klaar voor de geïnteresseerde lezer.
Op verzoek, na telefonische afspraak (06 25036954) kan het financieel jaarverslag vooraf worden ingezien.
 
 
 
De agenda:
1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
2. Notulen Algemene Leden vergadering 17 april 2019
3. In gedachtenis; overleden KBO leden in 2019
4. Jubilarissen: 25-jarig lidmaatschap KBO Best
5. Uitreiking zilveren speld
6. In het zonnetje
7. Jaarverslag 2019
8. Financiën
9. Bestuurszaken
● Aftredende bestuursleden zijn Caren Herps en Koos de Laat. Zij stellen zich niet herkiesbaar.
De volgende personen stellen zich kandidaat als nieuwe bestuursleden:
– Mevrouw P. (Petra) Verheijen
– Mevrouw W. (Willy) Wouters
– De heer B. (Ben) de Klerk
– De heer W. (Wil) Vlemmix
– De heer P. (Paul) Verheijen
● Verkiezing nieuwe voorzitter
Aftredend is Gaston Slagers. Hij stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt als nieuwe voorzitter voor: de heer P. (Paul) Gondrie
NB Indien leden zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie of als kandidaat-voorzitter dan dient deze voordracht,
ondersteund door tien leden, uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris van het bestuur.
10. Mededelingen en woordje van de voorzitter
11. Rondvraag en sluiting