Behoeftenonderzoek senioren

Behoeftenonderzoek senioren

Het behoeftenonderzoek onder senioren van 60 jaar en ouder, zal als Corona geen roet in het eten gooit,
dit jaar opnieuw worden uitgevoerd.
De gemeente Best kan er zo voor zorgen dat het beleid aansluit op de actuele behoeften van de groep 60+.
Het onderzoek zal opnieuw uitgevoerd worden door prof. Kardol.

 
 
 
 Nieuw Behoeftenonderzoek Senioren dit jaar

Dit jaar gaat de gemeente Best een nieuw behoeftenonderzoek houden onder inwoners van 60 jaar en ouder met ondersteuning van de Seniorenraad, PVGE en KBO. Acht jaar geleden, in 2012, heeft de gemeente Best ook al een dergelijk behoeftenonderzoek gehouden. Een kleine 400 inwoners namen eraan deel. Zo werd toen een getrouw beeld verkregen van de opvattingen van de doelgroep. Op basis hiervan zijn 10 aanbevelingen geformuleerd, onder meer op het gebied van de woningbouw, de veiligheid in het centrum, de leefbaarheid in de gemeente, de deelname van senioren aan culturele programma’s, het vergroten van betrokkenheid van vrijwilligers en burgers bij lokale activiteiten. Nu, 8 jaar later wil de gemeente Best zo’n behoeftenonderzoek herhalen, om te bezien wat met eerdere aanbevelingen is gedaan, maar ook om actuele behoeften en wensen te inventariseren en om (nieuwe) knelpunten te signaleren.

500 inwoners worden aangeschreven

Meer dan 500 inwoners van 60 jaar en ouder zullen medio oktober door de gemeente Best worden aangeschreven met de vraag mee te doen aan dit behoeftenonderzoek. Het is belangrijk dat je aangeeft deel te willen nemen. Je wordt dan bezocht door een enquêteur die je de vragenlijst van het onderzoek komt overhandigen en de nodige uitleg geeft. Door deel te nemen aan het onderzoek krijgt de gemeente, maar ook wij als KBO Best en andere instanties die zich inzetten voor senioren, belangrijke informatie waarmee het huidig beleid wordt getoetst en nieuw beleid kan worden ontwikkeld. We kunnen dan samen initiatieven opstarten om knelpunten weg te nemen en optimaal aan te sluiten op wensen van de senioren van Best op gebied van welzijn, leefomgeving en cultuur.

Hoe het verder gaat
Als bestuur van KBO-Best doen wij een dringend beroep op je om de vragenlijst in te vullen, als je daartoe wordt uitgenodigd. Het onderzoek wordt in oktober gestart en in december van dit jaar afgerond. In januari 2021 zullen de deelnemers en belangstellenden in bijeenkomsten worden geïnformeerd wat de gemeente, de KBO en andere instanties met de resultaten gaan doen. Ook zal in priKBOrd uitgebreid ingegaan worden op de resultaten. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.

Enquêteurs gevraagd

Ook degenen die niet behoren tot de 500 senioren die worden uitgenodigd, kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Namelijk als enquêteur, die de vragenlijst aan de deelnemers afgeven en waar nodig uitleg geven. Net als bij het onderzoek in 2012 worden de mensen die zich hiervoor opgeven eerst heel degelijk geïnstrueerd. Dat zal gebeuren in bijeenkomsten met prof. Tinie Kardol, de begeleider van het onderzoek, en zijn team. Ook als je onderweg bij het rondbrengen vragen hebt, kun je hen bellen of naar hen verwijzen als dat nodig is.

Interesse, meer weten?
Stuur een bericht naar secretariaat@kbobest.nl en wij nemen contact met u op.

 
 
 
 

Toelichting van Prof. Dr. M. Kardol

Behoeftenonderzoek

Nieuw behoeftenonderzoek senioren in 2020

In 2012 heeft de gemeente Best een behoefteonderzoek gehouden onder inwoners van 60 jaar en ouder. Een kleine vierhonderd inwoners namen aan het onderzoek deel, voldoende om een getrouw beeld te geven van de opvattingen van de doelgroep. Op basis van deze opvattingen werden tien aanbevelingen geformuleerd, onder meer op het gebied van de woningbouw, de veiligheid in het centrum, de leefbaarheid in de gemeente, de deelname van senioren aan culturele programma’s, het vergroten van betrokkenheid van vrijwilligers en burgers bij lokale activiteiten en het verhogen van buurtbetrokkenheid. Nu, 8 jaar later, wil de gemeente Best, op basis van overleg met de Seniorenraad Best, het behoefteonderzoek herhalen. Dit om te bezien wat met eerdere aanbevelingen is gedaan, maar ook om actuele behoeften en wensen te inventariseren en om (nieuwe) knelpunten te signaleren.

In dit schrijven wordt kort samengevat waar het behoefteonderzoek over gaat en hoe het is opgezet.

1. Wat zijn de vraagstukken?
In het behoefteonderzoek komen een viertal thema’s aan de orde:
1. Persoonskenmerken van de respondenten, zoals leeftijd, burgerlijke staat, opleiding, (voormalig) beroep, aantal (klein)kinderen en de inkomenssituatie;
2. De gezondheidssituatie en de zelfredzaamheid van de respondenten: hoe de gezondheid beleefd wordt, in hoeverre sprake is van nader genoemde chronische lichamelijke klachten en hoe het staat met de psychische en de sociale gesteldheid, waaronder gevoelens van eenzaamheid en het zelfbeeld. Daarbij wordt nagegaan of de respondent hulp nodig heeft en krijgt en zo ja van welke formele en informele zorgverleners.
3. De woon- en huisvestingssituatie, zoals de kwaliteit van de woning, de kwaliteit van de woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt, waaronder de aanwezige sociale cohesie en sociale betrokkenheid, de veiligheidsbeleving, de beoordeling van het voorzieningenniveau en van de infrastructuur.
4. Maatschappelijke participatie, zoals de deelname van de respondenten aan het verenigingsleven, aan vrijwilligerswerk en aan het geven van mantelzorg. Maar ook de redenen waarom maatschappelijke participatie op een laag pitje staat en hoe het kan worden bevorderd. Tevens wordt in beeld gebracht hoe senioren hun dag invullen. Bij de uitwerking van de vraagstukken worden de overeenkomsten en verschillen tussen leeftijdscategorieën in beeld gebracht.

2/3 Wat is de onderzoeksopzet en wie worden er op welke wijze benaderd?
Onder senioren wordt verstaan ‘mensen van 60 jaar en ouder’. Vanwege de grote omvang van deze groep en de veronderstelde diversiteit in kenmerken van senioren, wordt de groep senioren ingedeeld in drie leeftijdscategorieën: de groep 60-69 jaar; de groep 70-79 jaar en de groep van 80 jaar en ouder. Uit deze groepen (man en vrouw) in het bevolkingsregister wordt een representatieve steekproef getrokken. Er dienen minimaal 388 respondenten aan het behoefteonderzoek deel te nemen om een representatieve steekproef te verkrijgen. Hoe groter de gemeente is, hoe hoger het aantal respondenten dat dient deel te nemen.
De gemeente is opdrachtgever maar het behoefteonderzoek moet ook worden gedragen door ouderenorganisaties, zoals de seniorenraad en ouderenbonden die in de gemeente actief zijn. Uit de groep van deelnemende of sympathiserende ouderenorganisaties wordt een groep van enige tientallen enquêteurs gerekruteerd, die door de onderzoeker gezamenlijk geïnstrueerd worden over de inhoud van de vragenlijst.
Nadat de representatieve steekproef is getrokken, stuurt de gemeente de potentiële respondenten een (standaard) brief met de vraag of de senior aan het onderzoek wil deelnemen. Vervolgens worden de vragenlijsten voor de deelnemende senioren onder de enquêteurs verdeeld die elk op een aantal adressen (met een legitimatie) de vragenlijst gaan afgeven en de respondent attenderen op het begeleidend schrijven en op de mogelijkheid de enquêteur te benaderen als er vragen zijn.
De verschillende onderwerpen zijn vervat in een gevalideerde vragenlijst van 90 gesloten vragen en subvragen. De respondenten hebben ongeveer 10 dagen de tijd om te reageren. Nadat de ingevulde vragenlijsten zijn verzameld, maakt de onderzoeker eerst een concept-rapportage die hij bespreekt met de opdrachtgever(s) en daarna stelt hij het eindrapport op. In bijna alle gemeenten is een grote groep mensen (respondenten, ouderenorganisaties en andere betrokkenen, pers) aanwezig bij de presentatie van het eindrapport.

Prof. Dr. M. Kardol,
onderzoeksbegeleider