Documenten ALV 27 augustus 2020

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) KBO BEST
 
Beste leden van KBO BestZoals bekend heeft het KBO-bestuur in verband met het Coronavirus al haar activiteiten geannuleerd tot 1 september aanstaande. Zo ook de Algemene Leden Vergadering die was voorzien op 22 april.Nu stelt de wet dat de ALV binnen een bepaalde termijn moet plaatsvinden. De opgelegde richtlijnen vanuit de Rijksoverheid/RIVM maken dat echter onmogelijk. Inmiddels is er spoedwet (= noodwetgeving) aangenomen.
Op basis van die spoedwet heeft het bestuur KBO Best het volgende beslist:1. De ALV wordt gehouden op donderdag 27 augustus 2020 in Prinsenhof. Aanvang: 14.00 uur.
2. De leden van KBO Best hebben geen fysieke toegang tot deze ALV.
3. De ALV zal elektronisch worden gehouden door middel van Microsoft Teams.
Leden die de vergadering digitaal willen bijwonen kunnen dit tot uiterlijk zaterdag 22 augustus
kenbaar maken per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden zie zich hebben aangemeld krijgen 2 dagen voor aanvang van de ALV een
link per mail toegestuurd waarmee zij in staat zijn de ALV te volgen.
4. Naast deze inleiding waarin de Agenda voor de ALV is opgenomen treft u in de bijlagen de belangrijkste
documenten voor de ALV aan:
a. De notulen van de ALV van 17 april 2019
b. Het jaarverslag over 2019
c. Het verslag van de Kascontrolecommissie en een voorstel voor de samenstelling van de nieuwe
Kascontrolecommissie.
NB De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 zijn zelf niet bijgevoegd maar worden tijdens de ALV toegelicht.
Geïnteresseerden kunnen deze documenten na telefonische afspraak
met de penningmeester inzien (tel: 06-25036954).
d. Informatie over aftredende en nieuwe kandidaat-bestuursleden en de voordracht van de
beoogde nieuwe voorzitter van KBO Best (zie de Agenda ALV hierna).
e. Een lijst met jubilarissen in verband met hun 25-jarig lidmaatschap van KBO Best.
De jubilarissen zullen allen persoonlijk worden bezocht door een afgevaardigde namens het bestuur om hen
namens jullie allen te feliciteren en in het zonnetje te zetten.
Hetzelfde geldt voor een lid, waarvan we de naam nog geheimhouden, die vanwege zijn of haar
verdiensten voor onze KBO de zilveren speld krijgt uitgereikt.
Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.
f. Een antwoord- tevens vragenformulier.

In het formulier kunt u op eenvoudige wijze aankruisen of u het eens of oneens bent met de voorstellen van het bestuur. Tevens bestaat de mogelijkheid om vragen in te sturen over de agendapunten. U kunt dat formulier tot uiterlijk 20 augustus afgeven bij of toezenden aan de secretaris van de KBO (Eerenbeemt 4, 5683 MC Best). De ingediende vragen worden uiterlijk in de ALV beantwoord met publicatie achteraf van de vragen en antwoorden op de website zodat alle leden daar kennis van kunnen nemen.
Bij het hiervoor gestelde behoren twee belangrijke opmerkingen te weten
(1) Het niet retourneren van het betreffend formulier betekent dat u instemt
met alle voorgestelde besluiten c.q. benoemingen.
(2) Indien leden zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie of
als kandidaat-voorzitter dan dient deze voordracht, ondersteund door 10 leden, uiterlijk 7 dagen
voor de vergadering schriftelijk te zijn ingediend nu de secretaris van het bestuur (Eerenbeemt 4, 5683 MC Best).

Bij de ALV zijn alleen de huidige bestuursleden en de kandidaat-bestuursleden respectievelijk beoogd nieuwe voorzitter aanwezig. De vergadering zal kort als mogelijk zijn zoals u van ons gewend bent.
 
 
AGENDA ALV
 
NB Eventueel binnengekomen schriftelijke vragen worden bij het onderwerp waarop zij betrekking hebben beantwoord.
1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
2. Notulen ALV d.d. 17 april 2019
3. Jubilarissen: 25-jarig lidmaatschap KBO Best
4. Jaarverslag 2019
5. Financiën (jaarrekening; begroting; verslag kascontrolecommissie en
benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Voorgesteld wordt om de volgende personen te benoemen in de Kascontrolecommissie 2020
– Mevr. E. van Dam
– Dhr. G. Slagers
6. Beantwoording overige ingekomen vragen
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Aftreden en niet herkiesbaar zijn Mevr. C. (Caren Herps) en Dhr. K. (Koos) de Laat.
Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen:
– Mevr. P (Petra) Verheijen
– Mevr. W. (Willy) Wouters
– Dhr. B (Ben) de Klerk
– Dhr. P. (Paul) Verheijen
– Dhr. W. (Wil) Vlemmix
8. Verkiezing nieuwe voorzitter KBO Best
Aftredend is Gaston Slagers. Het bestuur draagt Dhr. P. (Paul) Gondrie voor als nieuwe voorzitter.
9. Sluiting door de voorzitter

Het bestuur betreurt dat de omstandigheden ons geen keuze laat om onze ALV anders te organiseren.
Wij houden ons strikt aan de richtlijnen van de Rijksoverheid/RIVM en de naleving van de spoedwet die een ALV, onder voorwaarden, mogelijk maakt.
Het is een realiteit waar wij mee te dealen hebben en waarbij wij hopen op uw begrip.
 
Bijlagen
✔ Bijlage 1: Notulen ALV d.d. 17 april 2019
✔ Bijlage 2: Namen van jubilarissen 25-jaar lid KBO Best
✔ Bijlage 3: Jaarverslag 2019 KBO Best
✔ Bijlage 4: Verslag Kascontrolecommissie over financiële verantwoording 2019
✔ Bijlage 5: Antwoord- tevens vragenformulier

kbobest logo